Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nařízení o odstranění stavby

23. 10. 2007

Stavební úřad Jistebnice - Rozhodnutí - nařízení odstr.stavby - Motokros

vytvořeno: 11.10.2007 | změněno: 11.10.2007 | zveřejnit od: 11.10.2007 do: 25.10.2007 | úřední deska od: 11.10.2007 do: 25.10.2007

Obecní úřad Jistebnice

stavební úřad

Náměstí č.p. 1, 391 33  Jistebnice,tel : 381273 288, E -mail :obec @ jistebnice.cz

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.:

1 od/2007/SÚ

 

 

V Jistebnici : 31.7.2007

 

 

Vyřizuje:

Radmila Jelínková

 

Jiří  Janouch

Chlístov 7

18.4.1974

ROZHODNUTÍ

NAŘÍZENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Obecní úřad Jistebnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), zjistil, že stavba :Terénní úpravy na pozemcích,které nejsou sportovním zařízením v k.ú. Chlístov u Nadějkova(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 67, 69/3, 70, 72/3, 77/4, p. p. k. 71/2/d2, 71/4, 72, 77 v katastrálním území Chlístov u Nadějkova, jejímž uživatelem je

Jiří Janouch, Chlístov 7, nar. : 18.4.1974 ,398 53  Nadějkov . Vlastník pozemků :Josef Janouch,Chlístov 7,398 53 Nadějkov (dále jen "vlastník stavby"), je provedena bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu s ním a na základě tohoto zjištění:

I.                               Podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

n a ř i z u j e

 uživateli  -  ( provozovateli) a vlastníkovi pozemků odstranění terénních úprav v prostoru dočasně vytvořené motokrosové dráhy, násypů,převýšení přesunem zeminy a uměle vytvořených překážek vytvořených na výše uvedených pozemcích.

Stavba obsahuje:

Terénní  úpravy na pozemcích ,které nejsou sportovním zařízením.Terénní úpravy spočívají v provedení úprav terénu v prostoru dočasné motokrosové dráhy,vytvoření  násypů,převýšení přesunem zeminy z navršené ornice  a uměle vytvořených překážek  z pneumatik,startovacích hrazení.Provedení násypů,převýšení je doloženo soupisem  a schematem ,jež je součástí tohoto rozhodnutí.

 

II.                            Podle § 130 odst. 1 stavebního zákona

u k l á d á

vlastníkovi pozemků a uživateli ( provozovateli) terénních úprav ,které nejsou sportovním zařízením povinnost předložit návrh technologického postupu prací při odstraňování výše jmenovaných úprav včetně nutných opatření k vyloučení, omezení či ke kompenzaci případných negativních důsledků na životní prostředí v okolí stavby.

 

III.                           Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb.

u k l á d á

povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1 000 Kč, slovy tisíc korun, splatných do 15 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí přiloženou složenkou.

IV.                          Stanoví podmínky pro odstranění :

 

1.      Terénní úpravy a ostatní úpravy budou  odstraněny a uvedení pozemků do původního stavu bude provedeno nejpozději do 5 měsíců  ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

2.       Odstranění bude provedeno tak,aby nemělo negativní vliv na životní prostředí dané lokality.

a)                  při odstraňování a uvádění terénu do původního stavu nesmí být poškozeny další navazující pozemky,musí být dodrženy zásady chráněné zvláštními předpisy.

b)                   likvidace odpadu (pneumatik, popř. kontaminované zeminy ) se bude řídit zákonem o odpadech č.185/2001 Sb.

c)                  odstraňování se musí provádět tak,aby nebyla ohrožena bezpečnost osob,aby okolí nebylo zbytečně nebo nad přípustnou míru obtěžováno. Je nutné dodržovat předpisy o bezpečnosti práce.

3.      Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.

4.      Odstraňováním stavby nesmí být ohrožen provoz na přilehlých komunikacích a jejich znečištění.

5.      Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod ,povrch na výše uvedených pozemcích bude  upraven a oset zelení a celkově upraven, tak,aby odpovídal stávajícím terénním podmínkám stávajících okolních dotčených pozemků.

6.      Při provádění prací spojených s odstraněním terénních úprav bude postupováno tak,aby nedošlo vdané lokalitě k znehodnocení okolních porostů,k znečištění vodního toku.

7.      K odstranění násypů nebudou používány trhaviny.

8.    Odstaranění terénních úprav je možné provést svépomocí,pokud stavebník zajistí stavební dozor,není -li pro takovou činnost sám odborně způsobilý.Před zahájením odstranění je povinnost sdělit na SÚ, kdo bude práce provádět.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jiří Janouch, Chlístov 7, 398 53  Nadějkov  a Josef Janouch, Chlístov 7, 398 53 Nadějkov
Obec Nadějkov, Náměstí č.p. 6, 398 52  Nadějkov

 

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 129 odst.1 písm. b), stavebního zákona stavební úřad nařídí vlastníku stavby,popřípadě s jeho souhlasem jiné osobě,odstranění stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu s ním. Stavební úřad z úřední moci dne 28.5.2007 zahájil podle odst.3 tohoto ustanovení řízení o odstranění stavby.Bylo upuštěno od ústního jednání a ohledání  na místě samém z důvodu,že mu jsou dobře známy poměry staveniště v území. Stavební úřad vyzval účastníky řízení,aby své námitky a  připomínky uplatnily do 15 dnů od doručení. Námitky ani připomínky v řízení nebyly uplatněny.

 Tím, že před koncem r.2006 obec Nadějkov schválila ÚP obce Nadějkova,dané území není funkčně určeno jako plocha určená pro sportovní zařízení a nevyhovuje obecným požadavkům na využití území a terénní úpravy jsou umístěny v rozporu se záměry územního plánování,zejména s územně plánovací dokumentací a též zjištěním, že jejím uskutečněním nebo užíváním jsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení nebo zvláštními předpisy a protože vlastník  neprokázal, že úprava  není v rozporu a na základě výše uvedených skutečností terénní úpravy pro sportovní využití – motokrosovou dráhu nelze ve smyslu ustanovení § 129 odst.2 stavebního zákona dodatečně povolit.

Vzhledem k tomu,že byla prokázána nemožnost dodatečného povolení pro zjištění stavu věci,o němž nejsou důvodné pochybnosti,stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Podle § 79 odst. 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Vyhláška č. 520/2005 Sb. stanoví výši paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech nebo byl-li přibrán znalec.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Františka Kortanová, Milada Blovská, Jana Nygrýnová, Jaroslav Stibor, Josefa Stiborová, Česká republika, Pozemkový fond České republiky, Josef Janouch, Libuše Janouchová, Josef Kolář, Marie Sehnoutková, František Pilík

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-         Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje,územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

V případech hodných zvláštního zřetele lze výši paušální částky nákladů řízení na požádání snížit.

Náklady na odstranění stavby nese ten, komu bylo odstranění stavby nařízeno. Ten, komu bylo odstranění stavby nařízeno, odpovídá za škodu, která v souvislosti s odstraňováním stavby vznikla na sousední stavbě nebo pozemku, pokud nebyla způsobena jejich závadným stavem.

Vedoucí stavebního úřadu

Radmila Jelínková

Obdrží:

účastníci (dodejky)
1. Jiří Janouch, Chlístov 7, 398 53  Nadějkov
2. Františka Kortanová, Chlístov 10, 399 01  Nadějkov
3. Milada Blovská, Krškova č.p. 784/13, 152 00  Praha
4. Jana Nygrýnová, Raškov 22, 789 64  Bohdíkov
5. Jaroslav Stibor, Sušetice 29, 257 91  Sedlec-Prčice
6. Josefa Stiborová, Sušetice 29, 257 91  Sedlec-Prčice
7. Pozemkový fond České republiky, prac.Tábor,Purkyňova 2533, 390 02 Tábor
8. Josef Janouch, Chlístov 7, 398 53  Nadějkov
9. Libuše Janouchová, Chlístov 7, 398 53  Nadějkov
10. Josef Kolář, Mádrova č.p. 3034/7, 143 00  Praha
11. Marie Sehnoutková, Gutova č.p. 2134/26, 100 00  Praha
12. František Pilík, Jetřichovická č.p. 251, 257 91  Sedlec-Prčic3

13.Obec Nadějkov, nám.Prokopa Chocholouška 6, 398 52 Nadějkov

14.František  Kortan,Chlístov 10,399 01 Nadějkov

ostatní :

 

14.               OS Zachovalý kraj, Nadějkov 150, 398 53  Nadějkov

15.               OS Přátelé Chlístova, Kaliště 22, 398 53  Nadějkov

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Totální zhovadilost

(Ilja Urbánek, 27. 2. 2012 15:39)

B ude určitě lepší fetovat než sportovat.
Za takováto rozhodnutí je třeba někoho nakopat někam.........